Aanleg duurzame oevers boekt flinke voortuitgang

Voor Water Wonen en Natuur is schoon en gezond water al vanaf onze oprichting in 2008 één van onze speerpunten. De aanleg van duurzame oevers is één van de concrete maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. En sinds 2010 heeft de fractie Water, Wonen en Natuur zich ingezet op de versnelde aanleg van duurzame oevers in het beheergebied van Zuiderzeeland.

Internationaal is afgesproken te werken aan verbetering van de waterkwaliteit op basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het aanleggen van duurzame oevers is één van de meest belangrijke KRW-maatregelen. Met EU-financiering is het gelukt in 2 periodes (2010-2015 en 2017-2019) versneld duurzame oevers aan te leggen met als resultaat dat nu meer dan 40% van onze tochten en vaarten duurzame oevers hebben!

Vanwege de effectiviteit van duurzame oevers is met steun van Water Wonen en Natuur onlangs besloten bij vervanging van de oeverconstructies overal duurzame oevers aan te leggen met een minimale plasberm van 1 meter en waar mogelijk breder. Daarmee zijn duurzame oevers nu de norm in heel het beheergebied en dat is winst voor zowel de natuur als de waterkwaliteit.

Wat is een duurzame oever?

Maar wat is een duurzame oever eigenlijk en hoe draagt dit bij aan een gezonde waterkwaliteit? Een duurzame oever is geleidelijke overgang van water naar land met een flauw talud. Dat flauwe talud met een plateau, ook wel een plasberm genoemd, levert een bredere vaart op met een ondiepe rand, waarop waterplanten en macrofauna goed kunnen vertoeven en wat daarmee bijdraagt aan de ecologische waterkwaliteit, zoals beschreven in de KRW.


Toename soortenrijkdom

Uit een recente evaluatie is gebleken dat dit aantoonbaar leidt tot meer soortenrijkdom van zowel flora als macrofauna, zoals bijvoorbeeld insectenlarven en het draagt daarmee ook bij aan de biodiversiteit.

Naast waterkwaliteit (ecologie) en biodiversiteit dragen duurzame oevers ook bij aan de waterbergingscapaciteit van onze vaarten (hydrologie) en daarmee voor droge voeten in onze polders.

Kosteneffectief
Voor de langere termijn zijn duurzame oevers ook daadwerkelijk duurzamer in materiaal gebruik, onderhoud en vervanging, aangezien ze 2x langer meegaan dan harde beschoeiingen, die voorheen gebruikt werden in watergangen. En aangezien ook kostenbewustzijn voor Water, Wonen en Natuur belangrijk is, levert het vervangen van harde beschoeiingen met duurzame oevers ook een kostenbesparing op.