Medicijnresten en ons water
mrt20

Medicijnresten en ons water

Onderzoek naar extra zuivering om medicijnresten te verwijderen nodig Medicijnresten en andere microverontreinigingen zoals microplastics horen niet thuis in het oppervlaktewater. Toch komen ze er steeds vaker in voor. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar uiteenlopende aspecten van deze problematiek. Onder meer naar brongerichte maatregelen, (het monitoren van) effecten, en naar de werking en effectiviteit van de nu...

Read More
De vervuiler betaalt…of toch niet?
mrt20

De vervuiler betaalt…of toch niet?

Het principe “De vervuiler betaalt” breed toepassen Als burger betaal je een zuiveringsheffing voor de verontreinigingen die in de riolering komen. Bedrijven betalen overeenkomstig de hoeveelheid en mate van vervuiling van het afvalwater wat zij lozen. Voor de verontreinigingen die niet via een duidelijke bron maar indirect op het oppervlaktewater komen, de zogenaamde diffuse verontreinig (spoelt af over of door de bodem of verhard...

Read More
Meerjarenbegroting ZZL “toekomstproof”
nov29

Meerjarenbegroting ZZL “toekomstproof”

De afgelopen AV stond de meerjarenbegroting (2017-2020) van het waterschap op de agenda. In de begroting is goed ons bestuursprogramma te herkennen, maar ook de wens een financieel gezond waterschap te blijven. Wel een waterschap wat zich klaar maakt om de uitdagingen, die klimaatverandering juist aan waterschappen stelt, adequaat het hoofd te kunnen bieden. De meerjarenbegroting is vastgesteld. Als WWN hebben we natuurlijk ook op de...

Read More
Water, Wonen en Natuur blijft zuinig voor de bewoners van Waterschap Zuiderzeeland en gaat voor klimaatbestendigheid
nov25

Water, Wonen en Natuur blijft zuinig voor de bewoners van Waterschap Zuiderzeeland en gaat voor klimaatbestendigheid

Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland van 24 november 2015 stond de Meerjarenbegroting 2016-2019 op de agenda. Voor ons als grootste fractie maar ook voor U als burger van Flevoland, een van de belangrijkste stukken van het jaar. De Meerjarenbegroting is een kaderstellend document waarmee niet enkel de begroting, en daarmee de tarieven voor het volgend jaar, wordt vastgesteld maar tevens een doorkijk naar de...

Read More
Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw?
okt26

Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw?

Hoger rendement in het waterbeheer dankzij biologische landbouw? Daar zijn wij van overtuigd na een bezoek aan de Noordoostpolder, meer specifiek aan het biologisch melkveebedrijf van Gerard Keurentjes, die een gepassioneerd verteller blijkt. Het  bezoek van onze fractie, Water, Wonen en Natuur op 23 oktober jl. heeft veel stof tot nadenken gegeven. De voordelen vanuit het oogpunt van duurzaam waterbeheer liggen bijna voor het oprapen...

Read More
Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen
okt01

Motie “Verbinding met de samenleving” aangenomen

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft gezamenlijk met alle fracties binnen het waterschapsbestuur tijdens de Algemene Vergadering van 29 september 2015 een motie ingediend waarmee de eerste kaders van de uitwerking van het coalitieakkoord aan het college zijn overhandigd. In deze motie verzoekt de Algemene Vergadering het college van Dijkgraaf en Heemraden om bij de nadere uitwerking van dit onderdeel van het bestuursakkoord...

Read More