Goed op weg naar een energieneutraal waterschap

Water, Wonen en Natuur heeft zich als één van de eerste fracties sterk gemaakt voor een klimaatbestendig Flevoland. In lijn hiermee is dat ook het Waterschap zelf energieneutraal wordt. Het Waterschap Zuiderzeeland is immers een grote energieverbruiker. Het zuiveren van afvalwater kost energie en door de lage ligging van Flevoland kost het uitpompen van overtollig water door de gemalen heel veel energie.

Water Wonen en Natuur vindt dat de energie die het waterschap hiervoor nodig heeft zo veel en zo snel als mogelijk uit duurzaam energie moet bestaan en waar dit nog net mogelijk is, dit te compenseren door eigen energieopwekking. We zien dit als een kerntaak.

De belangrijkste stappen die gezet zijn:

  • een energieneutraal Waterschapshuis
  • zonnepanelen bij zuiveringsinstallatie
  • participatie in Windpark Hanze
  • zuiveringsslib inzetten voor energieopwekking

Water, Wonen en Natuur ondersteunt de Regionale Energiestrategie Flevoland(RES) en de rol van het waterschap daarin op specifieke thema’s  als aquathermie, biogasproductie en onderzoek naar  hernieuwbare elektriciteitsopwekkingen mogelijk is.

Energie schaarste

De huidige situatie in de wereld en de hoge energiekosten maken het er niet makkelijker op. Dit betekent dat Waterschap Zuiderzeeland zich verder moet focussen op het onafhankelijk worden van levering van energie en zo snel als mogelijk zelfvoorzienend moet worden.

Waterschap Zuiderzeeland is in 2018 van alle waterschappen het meest energie-efficiënt gebleken. (bron MJA-3 CONVENANT).  Hier mogen we best trots op zijn en aan de andere kant schept dit natuurlijk ook verplichtingen.

De verplichting om zo energie-efficiënt mogelijk door te gaan zien wij van Water wonen en Natuur als een uitdaging, een verplichting naar de toekomst en een kans om het nog beter te doen. Een belangrijk punt hierbij is dat er goed wordt gekeken naar de mogelijkheden om de energieverbruik beter af te stemmen op de beschikbaarheid van duurzaam energie.

Stappen op weg naar energieneutraliteit

In de afgelopen jaren is al veel bereikt. Zo is het waterschaphuis verbouwd en volledig energieneutraal opgeleverd en zijn er plannen voor het parkeerterrein van het waterschaphuis m.b.t. het opstellen van zonnepanelen en  het kantoor in Emmeloord is duurzaam gerenoveerd.

Het waterschap is bronhouder van warmte en groen gas. Voor zover deze energie niet zelf gebruikt kan worden, wordt deze energie beschikbaar gesteld voor de regio.

Waar mogelijk worden de assets van het waterschap beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen door derden.

De door ons ondersteunde deelname aan Windpark Hanze zorgt dat het waterschap in toekomst (binnen een paar jaar) volledig met duurzaam energie al haar kerntaken uit te kunnen voeren. Een uitzondering Is gemaal Wortman dat nog op diesel draait, maar dat zeer beperkt wordt ingezet als gemaal.

Water, Wonen en Natuur is van mening dat bij het vervangen/renoveren van zuiveringsinstallaties altijd  moet worden voldaan aan energieterugwinning, meer duurzaam energie uit zuiverringslib halen en het moeten moderne en zuinige installaties worden.

Het verwerken van de eindslib wordt steeds duurder, dit heeft te maken met toename en veranderende wettelijke eisen. Wij vinden dat je als beheerder hier een proactieve rol in moet nemen.

Bron: wortman gemaal – Google Zoeken

Het Waterschap heeft een samenwerkingscontract met andere waterschappen afgesloten om gezamenlijk eindslib te verwerken om zo de kosten te reduceren en zodat de zuiverings-eindslib ingezet kan worden als brandstof/energie.

In het Klimaatakkoord 2019 is afgesproken dat waterschappen klimaatneutraliteit kunnen behalen door meer energie te produceren dan dat ze zelf nodig hebben, en dat dit wettelijk wordt verankerd in de Waterschapswet. Het is wat ons betreft is dit een aantrekkelijke uitdaging, een kans  om hier op een wijze manier mee om te gaan en toch niet de rol van energieleverancier te vervullen.  

Water Wonen en Natuur zal erop toezien dat al het mogelijke wordt gedaan om zo goed als mogelijk onze bijdrage te leveren aan de gemaakte afspraken/taken van het Waterschap in de RES.