Jo Caris

Ik vind het belangrijk dat het waterschap nu actie onderneemt zodat we problemen met klimaat, landbouw en energie niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.

Op de langere termijn is dit nog goedkoper ook. Omdat de stadsbewoners veruit de grootste bijdrage leveren aan de begroting van het waterschap, vind ik dat er ook meer aandacht mag zijn voor water in  de stad. Bijvoorbeeld doordat het waterschap meewerkt aan het kunnen beleven van water en natuur. Hierbij denk ik aan stadsstrandjes, bij het maaien van watergangen rekening houden met
watersporters en sportvissers, het (veilig) toegankelijk maken van water en dergelijke. Tot slot vind ik het belangrijk dat het waterschap meer energie steekt in het informeren van haar inwoners over wat het waterschap doet en welke kosten daarmee zijn gemoeid.