Meer mogelijkheden door wijzigingen Wet Gemeenschappelijke regelingen

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. Recentelijk is de WGR gewijzigd. In de nieuwe wet is de kaderstellende en controlerende rol van algemene besturen van waterschappen versterkt. Voor Water, Wonen en Natuur betekent dit dat we meer mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen en dat we meer mogelijkheden hebben om inwoners en belanghebbenden bij beleid te betrekken.

Voorbeeld: Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking

Het Waterschap Zuiderzeeland werkt samen op diverse terreinen. Zo participeert Zuiderzeeland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Slibverwerking. Deze GR heeft als doelen:

  • De behartiging en coördinatie van de belangen van de deelnemende waterschappen met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib;  
  • de behartiging en coördinatie met betrekking tot de gezamenlijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen;
  • sturen op gedeelde kernwaarden van de deelnemende waterschappen.

De GR-Slibverwerking is contractueel verbonden aan de Afvalverwerking HVC in Alkmaar. HVC is onze afnemer.