Resultaten

Energieneutraal waterschap

Water Wonen en Natuur vindt dat de energie die het waterschap verbruikt zo veel en zo snel als mogelijk uit duurzaam energie moet bestaan en waar dit nog net mogelijk is, dit te compenseren door eigen energieopwekking. Resultaten: onder meer een energieneutraal Waterschapshuis, zonnepanelen bij zuiveringsinstallatie, participatie in Windpark Hanze en zuiveringsslib inzetten voor energieopwekking.

Meer informatie over een energieneutraal waterschap

Verbetering waterkwaliteit

Water, Wonen en Natuur heeft zich sterk ingezet op verbetering van de waterkwaliteit, met als resultaat de nota “Zicht op Waterkwaliteit”, waarin afspraken staan over betere monitoring en aanpak van de verontreinigingen.

Versnelde aanleg duurzame oevers

De fractie Water, Wonen en Natuur heeft zich ingezet op de versnelde aanleg van duurzame oevers in 40% van de vaarten en tochten in het beheergebied van Zuiderzeeland om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren, en tevens het waterbergend vermogen te vergroten.

Meer informatie over de aanleg van duurzame oevers

Meer prioriteit voor stedelijk water

Water, Wonen en Natuur vindt dat het Waterschap zich actief met het waterbeheer in het stedelijk gebied moet bezighouden. Er is meer en aparte aandacht voor het waterbeheer in het stedelijk gebied en de communicatie daarover met de gemeenten en bewoners.

Meer informatie over stedelijk water

Actie voor biodiversiteit

Water, Wonen en Natuur heeft biodiversiteit hoog in het vaandel staan en is succesvol geweest met inzet op herstel en versterking van biodiversiteit bij de watergangen, dijklichamen en andere terreinen van het waterschap. Dat is niet voor niets: studies hebben uitgewezen dat wereldwijd de soortenrijkdom afneemt. Het meest dramatisch zichtbaar is dat bij de insecten.

Meer informatie over biodiversiteit

Terugwinning grondstoffen

Water, Wonen en Natuur heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de terugwinning van grondstoffen. Het belang van de terugwinning van grondstoffen is geagendeerd en omarmt om zo in 2035 een circulair waterschap te zijn. 

Meer informatie over de terugwinning van grondstoffen

Duurzame en betaalbare slibverwerking

Lid van het Dagelijks Bestuur Jo Caris heeft het voortouw genomen voor het veiligstellen van een duurzame en betaalbare slibverwerking voor de komende jaren.

Duurzame afweging investeringen

Water, Wonen en Natuur wil dat bij investeringen niet alleen de kosten en de opbrengsten afgewogen worden. Maar dat ook de energiedoelen van het waterschap, de gevolgen voor de klimaatvoetafdruk van het waterschap en de maatschappelijke voorbeeldfunctie mee worden gewogen.

Voorkomen van kostenstijgingen bij huiseigenaren en huurders

Water, Wonen en Natuur wil dat bij herziening van de tarieven voorkomen wordt dat de kostenstijgingen in sterke mate bij de huiseigenaren en huurders terecht komen.