Op tempo blijven met onze dijkversterkingen

Op tempo blijven met onze dijkversterkingen

In de Algemene Vergadering van 20 december van Waterschap Zuiderzeeland is gesproken over de opgave om alle dijken tussen nu en 2050 op sterkte te brengen en deze te laten voldoen aan de normen voor dit moment.

De beoordeling van diverse dijken loopt nog, maar verwacht wordt dat tussen de 116 en 144 van de in totaal 200 km dijken die Zuiderzeeland beheert, versterkt moeten worden. De werkorganisatie van het waterschap heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met dijkversterking. Zo is een deel van de Drontermeerdijk verhoogd als onderdeel van het Ruimte voor de Rivierproject IJsseldelta Zuid. Ook is begonnen met de voorbereiding van de versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug. Een voorkeursalternatief is vastgesteld en vervolgens kan de aanbesteding worden voorbereid zodat de uitvoering kan starten.

Omdat de versterkingsopgave aanzienlijk is en het waterschap voor de daarvoor benodigde gelden ook ‘concurreert’ met projecten van andere waterschappen, is het van belang op tijd met de voorbereiding van de volgende versterking te beginnen.

De fractie van Water, Wonen en Natuur heeft dan ook van harte ingestemd om de projectorganisatie te versterken zodat met een tweede team gestart kan worden aan de Ketelmeerdijk en de Vossemeerdijk tussen de Ketelbrug en Roggebotsluis. Door op tijd de plannen klaar te hebben hoopt en verwacht het waterschap een goede kans te maken dat deze door de organisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma gehonoreerd zullen worden.