Regionale focus

Regionale focus: wat doet Water, Wonen en Natuur in Flevoland.

Regionale focus is een belangrijk uitgangspunt voor Water Wonen en Natuur, een belangenpartij van en voor burgers van de Provincie Flevoland. In onze achterban bevinden zich mensen en belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden maar met een gemeenschappelijk waterbelang in onze Provincie. Dat belang is water. Maar water is divers en Water Wonen en Natuur is van mening dat een brede regionale kijk daarop van essentieel belang is voor u als burger en belanghebbende.

Een goed voorbeeld is Stedelijk Waterbeheer, een ontwikkeling waar Water Wonen En Natuur zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt. Met Stedelijk Waterbeheer, maatwerkovereenkomsten tussen het waterschap en de verschillende gemeenten, stimuleren wij de aanwezigheid en activiteiten van het Waterschap in uw stad of dorp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de baggerwerkzaamheden in Almere en Lelystad of de aanleg van natuurvriendelijke oevers op diverse locaties in en rond de stedelijke gebieden.

Een ander voorbeeld is het medegebruik van de primaire keringen. Dijken hebben als primaire functie het water te keren en de veiligheid van een gebied te garanderen. In bepaalde gevallen is dat te combineren met andere maatschappelijke functies. De dijken in Flevoland worden ook nu al benut voor functies als recreatie, cultuur, transport, natuur en agrarisch medegebruik.

Kortom, Water Wonen en Natuur heeft als geen ander oog voor uw belangen in ons waterschap in onze provincie. En dit tegen de laagst maatschappelijke kosten. Dat wij dat kunnen hebben wij bewezen, leest u gerust mee en vergeet niet, Water, Wonen en Natuur heeft een omslag in de Algemene Vergadering gebracht en dat dankzij uw steun tijdens de laatste verkiezingen!!

Behaalde resultaten 2015-2019

druppel Meer communicatie en verbinding met de inwoners

druppel Masterplan duurzame energie (energieneutraal in 2023)

druppel Meetellen waarde bespaarde tonnen CO2 bij investeringen in duurzaamheid

druppel Stedelijk waterplan Almere vastgesteld (Emmeloord/Lelystad en Dronten in voorbereiding)

druppel Gebiedsgericht aanpak bij peilbesluiten en waterkwaliteitsprojecten

druppel Extra inzet op waterkwaliteit

druppel Aandacht voor nieuwe verontreinigingen zoals microplastics en medicijnresten

druppel Ontwikkelagenda grondstoffen (circulaire economie)

druppel Actief pleidooi voor de “vervuiler betaald” in de herziening van het beastingstelsel van de waterschappen

druppel Beperking kostenaandeel voor inwoners

druppel In gang zetten assetmanagement om financiële verrassingen te voorkomen

druppel Meer aandacht voor biodiversiteit

druppel Visinlaat gemaal Vissering

druppel Vaststelling lijst cultuurhistorische objecten

Behaalde resultaten 2008-2014

druppel Instellen Rekenkamercommissie

druppel Instellen fonds medegebruik keringen

druppel Versnellen aanleg natuurvriendelijke oevers

druppel Ecologisch dijkbeheer

druppel Stedelijk waterbeheer

druppel Verlaging waterschapslasten burgers

druppel Energiezuinig waterschap

druppel Samenwerking bevorderen op belastinggebied

druppel Samenwerkingsstrategie op bedrijfsvoering

druppel Vispasseerbaarheid stuwen en gemalen

druppel Akkerrandenbeheer stimuleren

druppel TOP lijst verdroging