Regionale focus

Regionale focus: wat kan Water, Wonen en Natuur in uw regio:

Regionale focus is een belangrijk uitgangspunt voor Water Wonen en Natuur, een belangenpartij van en voor burgers van de Provincie Flevoland. In onze achterban bevinden zich mensen en belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden maar met een gemeenschappelijk waterbelang in onze Provincie. Dat belang is water. Maar water is divers en Water Wonen en Natuur is van mening dat een brede regionale kijk daarop van essentieel belang is voor u als burger en belanghebbende.

Een goed voorbeeld is Stedelijk Waterbeheer, een ontwikkeling waar Water Wonen En Natuur zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt. Met Stedelijk Waterbeheer, maatwerkovereenkomsten tussen het waterschap en de verschillende gemeenten, stimuleren wij de aanwezigheid en activiteiten van het Waterschap in uw stad of dorp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de baggerwerkzaamheden in Almere en Lelystad of de aanleg van natuurvriendelijke oevers op diverse locaties in en rond de stedelijke gebieden.

Een ander voorbeeld is het medegebruik van de primaire keringen. Dijken hebben als primaire functie het water te keren en de veiligheid van een gebied te garanderen. In bepaalde gevallen is dat te combineren met andere maatschappelijke functies. De dijken in Flevoland worden ook nu al benut voor functies als recreatie, cultuur, transport, natuur en agrarisch medegebruik.

Kortom, Water Wonen en Natuur heeft als geen ander oog voor uw belangen in ons waterschap in onze provincie. En dit tegen de laagst maatschappelijke kosten. Dat wij dat kunnen hebben wij bewezen, leest u gerust mee

Behaalde resultaten 2008-2014

druppel Instellen Rekenkamercommissie

druppel Instellen fonds medegebruik keringen

druppel Versnellen aanleg natuurvriendelijke oevers

druppel Ecologisch dijkbeheer

druppel Stedelijk waterbeheer

druppel Verlaging waterschapslasten burgers

druppel Energiezuinig waterschap

druppel Samenwerking bevorderen op belastinggebied

druppel Samenwerkingsstrategie op bedrijfsvoering

druppel Vispasseerbaarheid stuwen en gemalen

druppel Akkerrandenbeheer stimuleren

druppel TOP lijst verdroging

druppel Water, Wonen en Natuur heeft een omslag in de Algemene Vergadering gebracht en dat dankzij uw steun tijdens de laatste verkiezingen.