Stichting

ANBI-logo1

ANBI Status

De Stichting Water, Wonen en Natuur heeft een aanvraag gedaan bij de Belastingdienst om met ingang van 1-1 2015 aangewezen te worden als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan de Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

De naam van de instelling Stichting Water, Wonen en Natuur

RSIN 819427846

Post- of bezoekadres van de instelling Stichting Water, Wonen en Natuur Tav Paul Stortelder, secretaris,  Archipel 25-63 8224 GV Lelystad

Doelstelling Stichting Het statutair vastgelegde doel is: het leveren van een actieve bijdrage aan het waterschapsbestuur in het (gebied van) Waterschap Zuiderzeeland – staat voor droge voeten, gezond water en genoeg water – door zoveel mogelijk een adequate waterhuishouding te (doen) combineren met een aantrekkelijke woonomgeving, een rijke natuur en een duurzame economie.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: Beleidsplan stichting Water Wonen en Natuur 2020-2023

Functie en namen van de bestuurders:

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen met de aangegeven taakverdeling en zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Paul Vermeulen, voorzitter, bestuurslid sinds 1-1-2021( Email: pms.vermeulen@telfort.nl)

Paul Stortelder, secretaris, bestuurslid sinds 1-2-2014

Johan Oosterhoff, penningmeester, bestuurslid sinds 1-1-2016

Margriet Papma, bestuurslid sinds  1-6-2021

Hedwig Boerrigter, bestuurslid sinds 26-2-2020

Klik hier voor een algemeen profiel van onze bestuurders.

Beloningsbeleid De Stichting Water, Wonen en Natuur kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding  behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Vertegenwoordigers in het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De Stichting kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website.

Financiële verantwoording Zie jaarrekeningen hieronder:

Stichting WWN Balans 2013-2017

Stichting WWN uitgaven 2014 (1)

Stichting WWN uitgaven 2015 website

Stichting WWN uitgaven 2016

Stichting WWN uitgaven 2017

Stichting WWN Balans 2018

Stichting WWN Balans 2019

Publicatieplicht ANBI (inclusief financiële verantwoording 2020)

Publicatieplicht ANBI (inclusief financiële verantwoording 2021)