Water, Wonen en Natuur blijft zuinig voor de bewoners van Waterschap Zuiderzeeland en gaat voor klimaatbestendigheid

Tijdens de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland van 24 november 2015 stond de Meerjarenbegroting 2016-2019 op de agenda. Voor ons als grootste fractie maar ook voor U als burger van Flevoland, een van de belangrijkste stukken van het jaar.

De Meerjarenbegroting is een kaderstellend document waarmee niet enkel de begroting, en daarmee de tarieven voor het volgend jaar, wordt vastgesteld maar tevens een doorkijk naar de volgende jaren wordt gegeven. Voor onze fractie was dit de eerste Meerjarenbegroting waarbij wij scherp hebben gekeken maar de doorwerking van het bestuursakkoord in de haarvaten van deze begroting.

Zoals de meesten wellicht al vernomen hadden uit de pers zullen de tarieven op de nullijn blijven. In deze tijd een forse prestatie maar voor ons een resultante van solide financieel beleid en een duidelijke koers die de afgelopen jaren is ingezet. Water, Wonen en Natuur heeft aangegeven deze koers te blijven volgen en waakzaam te zijn. Onze aandacht ging dit jaar primair uit naar twee belangrijke zaken.

Allereerst de in de vorige vergadering geconstateerde forse normoverschrijdingen van de chemische waterkwaliteit. Deze zijn in sommige gevallen tot 1000 x de norm die daarvoor gesteld is. Water, Wonen en Natuur heeft het college opgeroepen tot een notitie waarin duidelijk wordt gemaakt hoe deze overschrijdingen tot stand zijn gekomen. Onze fractie wil met deze inzichten zorgen voor open en transparante gesprekken met betrokkenen en daarmee gezamenlijk zoeken naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. De landbouw sector heeft lovenswaardige ambitie om op basis van het Delta Programma Agrarisch Water (DAW) verbetering van ondermeer milieukwaliteit na te streven. Met het DAW streeft de agrarische sector na om 80% van de waterkwaliteitsproblemen die de landbouw veroorzaakt te hebben opgelost. Water, Wonen en Natuur ondersteunt deze ontwikkelingen maar is tevens van mening dat er stappen gemaakt moeten worden om deze ambitieuze doelstelling te behalen. Inzicht in eigen handelen is daar een belangrijk component in. Daarnaast heeft Water, Wonen en Natuur de toezegging van het college gekregen voor twee gebiedsgerichte pilotprojecten waarin de uitwerking van het bestuursprogramma zichtbaar wordt in maatregelen.

Onze fractie denkt dat het gewenst is op een afzienbare termijn samen met ingelanden concreet invulling te geven middels twee integrale gebiedsgerichte pilots aan de opgaven: “klimaatbestendigheid” en de “kwaliteitsverbetering van het bodem en watersysteem” in een specifiek daartoe aangewezen gebied. Onze fractie heeft specifiek gekozen voor zowel een landbouw gebied als een stedelijk gebied, iets wat door het college middels deze toezegging is omarmd.

Tevens heeft Water, Wonen en Natuur, samen met Natuurterreinen, haar steun uitgesproken voor de plannen van het College om het energiegebruik voor de gemalen verder te verduurzamen en daarvoor ook “buiten de deur” te mogen kijken. De fracties vinden dat Zuiderzeeland in actie moeten komen om een bijdrage te leveren aan de onaanvaardbare opwarming van de wereld door het beperken van de uitstoot van CO2.

Al met al een succesvolle vergadering met resultaten waar wij als waterschapspartij en ook U als burger trots op mogen zijn. Een stabiel, financieel gezond waterschap met ambitieuze doelstellingen die essentieel en belangrijk zijn voor een toekomstbestendig, gezond Waterschap met een goede veiligheid en waterkwaliteit , en waar gewerkt en gerecreëerd kan worden. Wij gaan er voor….U ook?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *