Water Wonen en Natuur en “Samen maken we Flevoland”

Afgelopen februari, tijdens de algemene bestuursvergadering van waterschap Zuiderzeeland, hebben we als Water Wonen en Natuur ingestemd met de Strategische Agenda “Samen maken we Flevoland”. Deze strategische agenda is een uitvoeringsagenda, waarin overheden binnen een gemeenschappelijk perspectief willen samen werken. Op deze manier komt het waterschap beter in positie bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken die ook de wateropgaven raken.

Een belangrijk onderdeel voor Water Wonen en Natuur is een ontwikkeling op basis van een sterk duurzaam fundament, waarbij water en bodem sturend zijn en biodiversiteit goed wordt meegenomen.
De aanpak van “samen maken we Flevoland” past bij onze overtuiging dat we deze ontwikkelingen in samenwerking met onze omgeving oppakken, dat wil zeggen overheden, bedrijven en bewoners.

In de strategische agenda wordt een perspectief geschetst aan de hand van drie ontwikkelpijlers: vitale steden en dorpen, toekomstbestendige regionale economie en robuust natuurlijk fundament. Gelukkig hebben water en bodem niet alleen een plek gekregen in de derde pijler, maar ook in de andere twee.

Water en bodem sturend alleen is te beperkt: ook de natuur (c.q. biodiversiteit) is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Ook vanuit het waterschap is natuur soms de oplossing. Onze waterlopen kunnen een rol spelen bij het verbinden van geïsoleerde natuurgebieden. Ze zijn niet alleen aangenaam om langs te verpozen, maar ook steeds vaker noodzakelijk om in de stad hittestress te lijf te gaan. Daarbij gaat het zowel over waterkwaliteit als kwantiteit. Die waterlopen moeten er dan wel zijn natuurlijk.

Een ander punt, waar we aandacht voor hebben gevraagd zijn de waterzuiveringen; een groeiende bevolking vraagt ook een toenemende zuiveringscapaciteit. Dit biedt ook kansen, bijvoorbeeld door het hergebruiken van de teruggewonnen grondstoffen. Daarbij hoort ook financiële ondersteuning vanuit het Rijk, om als “launching customer” van dergelijke ontwikkelingen te kunnen blijven optreden. Dit kan immers niet alleen door lokale partijen worden opgebracht.

Met deze agenda hebben thema’s, zoals bodemdaling, droogte, wateroverlast en klimaatverandering een plek gekregen in de planvorming van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Om in 2050 tot een Flevoland te komen zoals geschetst in het perspectief, blijft aandacht nodig voor het transformeren van landelijk gebied. En relatief nieuwe woningbouwgebieden, als de Warande in Lelystad, Almere Poort en Oosterwold, waarbij de groenblauwe dooradering en waterbeschikbaarheid belangrijk zijn, blijven van belang voor een gezonde groenblauwe omgeving.