Waterkwaliteit onder de loep

Mede op initiatief van Water, Wonen en Natuur doet de Rekenkamercommissie van het Waterschap Zuiderzeeland nu onderzoek naar de voortgang in en de informatievoorziening over de verbetering van de waterkwaliteit in Flevoland. Dit is nu extra belangrijk, omdat in september 2020 besluiten moeten worden genomen over maatregelen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn te halen.  

De waterkwaliteit in het gebied van Zuiderzeeland is jaren een belangrijk aandachtspunt voor WWN, omdat uit de cijfers is gebleken dat de normen voor de waterkwaliteit voor een aantal stoffen (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen) nog steeds niet worden gehaald.  Voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is soms sprake van forse normoverschrijding tot een factor 1000. Het ontbreekt aan inzicht of de door het waterschap genomen maatregelen om de kwaliteit te verbeteren effectief zijn geweest en of in de toekomst de gestelde normen voor waterkwaliteit, zoals bepaald in de Europese Kaderrichtlijn Water ook gehaald zullen worden.  

Al in november 2015 is een motie ingediend om meer inzicht in normoverschrijdingen en meer specifiek de relatie van overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen met landbouwkundig gebruik of specifieke teelten te verwerven en dit vervolgens te delen met het algemeen bestuur. De motie is met algemene stemmen in de AV aangenomen. In de afgelopen jaren heeft het onderwerp waterkwaliteit regelmatig op de agenda gestaan en zijn door Zuiderzeeland acties ondernomen om  de kwaliteit te verbeteren, zoals in de nota “Zicht op Waterkwaliteit” van september 2017 en in het reeds langer lopende Actieprogramma Water en Bodem. Dit actieprogramma  is in samenwerking met de landbouw sector  en de provincie opgesteld. Eén van de speerpunten het  verbeteren van de waterkwaliteit en is recent geëvalueerd.  

Echter, uit de ons bekende gegevens blijkt, dat de kwaliteit op onderdelen nog steeds onvoldoende is. En er is nog steeds onvoldoende zicht op de effectiviteit van de tot nu toe voorgenomen maatregelen om de chemische en ecologische kwaliteit van onze wateren te verbeteren. Met de aanleg van milieuvriendelijke oevers om de ecologische kwaliteit te verbeteren is overigens wel veel voortgang geboekt.