Over Water, Wonen en Natuur

Even voorstellen: Water, Wonen en Natuur in Waterschap Zuiderzeeland

De lijst Water Wonen en Natuur (WWN) bestaat sinds 2003,  sinds 2005 zelfs als de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. Sinds 2009 bestaat de Stichting Water, Wonen en Natuur, opgericht met steun van de Woningcorporaties en Natuur-en milieuorganisaties in Flevoland.

Water, Wonen en Natuur staat voor veilig kunnen leven in een gezonde, groen-blauwe leefomgeving. Wij willen met water een aantrekkelijk woonmilieu, een rijke natuur en een duurzame leefomgeving creëren. Wij hechten belang aan natuur, cultuur, landschap, en recreatie, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Dit waarborgt een gezonde leefomgeving voor ons allen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Water Wonen en Natuur is een niet politieke, lokaal georiënteerde partij. Regionaal voelen wij ons ook verwant met en werken we samen met woningbouwcorporaties binnen Flevoland en met natuur-en milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie  Flevoland, het IVN Consulentschap Flevoland, Het Flevo-landschap, Landschapsbeheer Flevoland en de hengelsportverenigingen en -federaties.

Voor Water, Wonen en Natuur is het waterschap niet te vangen in links of rechts denken. Op onze lijst staan mensen uit diverse politieke en maatschappelijke geledingen en uit het hele werkgebied van ons waterschap. We staan dus onafhankelijk van politieke partijen. Wel hebben de politieke partijen PvdA, D66 en GroenLinks aangegeven zich te herkennen in het programma en de doelstellingen van Water, Wonen en Natuur en doen ze niet met een eigen lijst mee.

Staatsbosbeheer  FlevolandschapSportvisserij Nederland    logo_nmfflevoland  Zuiderzeeland   NatuurmonumentenWaterNatuurlijk

WWN is gelieerd aan Water Natuurlijk, groene waterschapspartij met hart voor blauw, die ook in andere waterschappen aan de verkiezingen deelneemt. Water Natuurlijk is een landelijke vereniging waarmee kennis en ervaring wordt gedeeld en verkiezingen worden voorbereid.

De fractie van Water, Wonen en Natuur heeft 6 zetels in het algemeen bestuur van het Waterschap. De fractie houdt maandelijks vergadering over de door het Waterschap te nemen besluiten. De fractievoorzitter is Jacob van Olst. Jo Caris is als heemraad vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Het bestuur van de Stichting is primair verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de verkiezingen. Het betreft onder meer het werven van kandidaat-bestuurders, het opstellen en indienen van de kandidatenlijst, het opstellen van het verkiezingsprogramma en de zorg voor de verkiezingscampagne.

Voor het beleidsplan 2020-2023 klik hier.

Voor de samenstelling van de fractie Water Wonen en Natuur klik hier

De Stichting Water, Wonen en Natuur is vanaf  1 januari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan de Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.