WWN ondersteunt zienswijze waterschap op plannen Waterfront Lelystad

Water, Wonen en Natuur vindt woningbouw in een gezonde, maar ook veilige leefomgeving belangrijk. Dit maakt dat we afgelopen bestuursvergadering de door het waterschap ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en MER Waterfront Lelystad van harte ondersteunen. “Van de dijken blijf je af.” Helderder had het niet verwoord kunnen worden. Voor de inwoners van ons beheersgebied is de veiligheid achter de dijken, nu en in de toekomst, het allerbelangrijkst.

Veiligheid achter de dijken

De zienswijze maakt helder waar de plannen van de gemeente Lelystad in gebreke blijven of waar onjuiste aannames worden gemaakt:

  • Water en bodem sturend wordt volledig vergeten.
  • Er wordt voorbijgegaan aan de thema’s waar waterschap Zuiderzeeland het bevoegd gezag is: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
  • De verplichte participatie is ruim onder de maat ingevuld, terwijl dit aspect voor Water, Wonen en Natuur een belangrijke voorwaarde is wanneer je ingrijpt in de natuurlijke omgeving.

Water, Wonen en Natuur hoopt dat de gemeente Lelystad en andere betrokken partijen tot het inzicht komen dat woningbouw belangrijk is, maar niet ten koste mag gaan van een veilige gezonde leefomgeving.