Waterschap Zuiderzeeland professionaliseert beheer persleidingen

Waterschap Zuiderzeeland heeft een heel stelsel van rioolgemalen en persleidingen om het rioolwater van onze huizen naar één van de vijf zuiveringsinstallaties te transporteren. Sommige leidingen zijn nog tamelijk nieuw, andere liggen er al lang en beginnen de theoretische ‘einde levensduur’ te bereiken. De toenemende leeftijd van de persleidingen en het toenemende aantal leidingbreuken waren in 2019 aanleiding voor Zuiderzeeland om proactief beheer in te stellen. De fractie Water, Wonen en Natuur juicht het proactieve beheer toe, zowel vanuit oogpunt van financieel beheer als van de negatieve gevolgen van leidingbreuken voor de water- en bodemkwaliteit, en voor de overlast voor bewoners. Tijdens de Algemene Vergadering van 9 mei stond een evaluatie van dit nieuwe beheer op de agenda en is besloten hiervoor extra financiële middelen vrij te maken.

Breuk persleiding

Onmisbare schakel

In Flevoland ligt er zo’n 250 kilometer persleiding in de grond. Dat is net zoveel als het aantal kilometers dijk in beheer bij het waterschap. Die ondergrondse leidingen zijn niet zichtbaar, maar vormen wel een onmisbare schakel in de afvalwaterketen. Sommige van deze leidingen liggen er al lang en komen aan het einde van de levensduur. Vervangen van de persleidingen kost veel geld: de vervangingswaarde van alle leidingen bij elkaar is €225 miljoen. Om het geld op de goede plek te besteden, is Waterschap Zuiderzeeland in 2019 gestart met het inspecteren van leidingen van binnenuit.

Aanpassingen beheer persleidingen

De manier van inspecteren is nu iets aangepast, door onderscheid te maken tussen de asbestcementleidingen en de PVC-leidingen. Ook werkt Waterschap Zuiderzeeland samen met collega-waterschappen aan modellering, om de risico’s beter in te schatten. Water, Wonen en Natuur vindt dit goede stappen, die getuigen van een modern waterschap: een lerende organisatie die z’n assetmanagement op orde brengt.