Zomerdroogte in Flevoland

Droge grond

Ook Flevoland heeft te maken gehad met een uitzonderlijk droge zomer. Het watertekort is vanwege de lage ligging van de polder en mogelijke aanvulling vanuit het IJsselmeer beperkt geweest. Wel is zichtbaar dat grondwater dieper komt te staan en het zoutgehalte van het oppervlaktewater in delen van Flevoland is toegenomen. Het waterschap Zuiderzeeland spoelt deze watergangen door met zoet water, zodat deze watergangen weer gebruikt kunnen worden voor beregening.

De natuur heeft echter zichtbaar geleden onder de droogte. Poelen zijn soms drooggevallen en veel bomen verliezen eerder dan gebruikelijk hun blad. Naast een tekort aan water heeft ook de waterkwaliteit te lijden onder de droogte. Zo was op diverse plekken sprake van blauwalg en kwam op veel plekken de watertemperatuur in de buurt van 25 graden, wat kritisch is voor het leven in het water en mogelijk tot vissterfte of botulisme kan leiden.

Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en stemt maatregelen af in het Regionaal Droogte Overleg Noord (Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen rondom het IJsselmeer).

WWN: zo snel mogelijk toekomstverkenning waterbeschikbaarheid

Voor Water Wonen en Natuur is het vaker voorkomen van zomerdroogte, ondanks de gunstige ligging van Flevoland, een goede reden om zorgvuldig te kijken naar de watervraag en de toekomstige ontwikkeling hiervan. De watervraag zal toenemen.

Het IJsselmeer is een belangrijk zoetwaterreservoir voor meerdere provincies en in Flevoland wordt een toename van het aantal inwoners verwacht. Dit tezamen maakt dat we kritisch blijven op een zorgvuldige omgang met ons water, zowel oppervlaktewater als grondwater. En gericht op een goede water beschikbaarheid voor natuur en van goede kwaliteit.

Hierom hebben we voor de zomer het waterschap gevraagd kritisch te kijken naar het operationeel grondwaterbeleid en zo snel mogelijk te starten met een toekomstverkenning waterbeschikbaarheid. Dit zal dan ook aansluiten bij de nationale zoetwaterstrategie (Nationaal Deltaprogramma: Klimaatbestendige zoetwatervoorziening).